Edamame

Edamame

Edamame

Edamame

4

Green soy beans in shells.

Shrimp Shumai

Shrimp Shumai

Shrimp Shumai

Shrimp Shumai

6

Steamed dumplings.

Pork Shumai

Pork Shumai

Pork Shumai

Pork Shumai

6

Steamed dumplings.

Pan Fried Gyoza

Pan Fried Gyoza

Pan Fried Gyoza

Pan Fried Gyoza

6

Pork or vegetable.

Oshiashi

Oshiashi

Oshiashi

Oshiashi

4.25

Cold boiled spinach.

Hijiki

Hijiki

Hijiki

Hijiki

4

Cooked black seaweed.